Giải hệ phương trình tuyến tính

0

Giải hệ phương trình tuyến tính:
ax + by = m
cx + dy = n

 Program GIAI_HE_HAI_AN;
Uses crt;
Var a,b,c,d,m,n: real;
dx,dy,dd: real;
BEGIN
Clrscr;
Writeln('GIAI HE HAI AN: ');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap a='); readln(a);
Write('Nhap b='); readln(b);
Write('Nhap c='); readln(c);
Write('Nhap m='); readln(m);
Write('Nhap n='); readln(n);
dd:=a*d-b*c; dx:=m*d-b*n; dy:=a*n-c*m; If dd=0 then
If (dx=0) And (dy=0) then
Writeln('He vo so nghiem hoac vo nghiem')
Else writeln('He vo nghiem')
Else
Begin
  Write('He co nghiem: '); 
  Writeln('x=',dx/dd: 4: 2,' va y=',dy/dd: 4: 2);
End;
Readln
End.
Share.

About Author

Quen biết khắp thiên hạ Tri kỷ được mấy người ?

Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo