Giải hệ phương trình tuyến tính

0

Giải hệ phương trình tuyến tính:

ax + by = m
cx + dy = n

Program GIAI_HE_HAI_AN;
Uses crt;
Var a,b,c,d,m,n: real;
dx,dy,dd: real;
BEGIN
  Clrscr;
  Writeln('GIAI HE HAI AN: ');
  Writeln('----------------------------------');
  Write('Nhap a='); readln(a);
  Write('Nhap b='); readln(b);
  Write('Nhap c='); readln(c);
  Write('Nhap m='); readln(m);
  Write('Nhap n='); readln(n);
  dd:=a*d-b*c; dx:=m*d-b*n; dy:=a*n-c*m; 
  IF dd=0 then
    IF (dx=0) And (dy=0) then
      Writeln('He vo so nghiem hoac vo nghiem')
    Else writeln('He vo nghiem')
  Else
   Begin
     Write('He co nghiem: '); 
     Writeln('x=',dx/dd: 4: 2,' va y=',dy/dd: 4: 2);
   End;
Readln
End.
 1. Một số hàm và lệnh pascal cơ bản.
 2. Pascal tính diện tích hình thang.
 3. Theo dõi kênh Youtube
Share.

About Author

Quen biết khắp thiên hạ Tri kỷ được mấy người ?

Bình Luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo