Hướng dẫn

– Bấm vào nút nguồn bên trái để chạy chương trình.
– Bấm Lessons để chọn hàng phím muốn thực hành.
– Bấm phím ESC để xuất hiện lại con trỏ chuột bình thường.