Lập Trình Với SCRATCH

Đàn dê qua cầu Ý tưởng thiết kế xuất phát từ truyện ngụ ngôn Hai con dê qua…

Lập Trình Với MSWLogo

Lập Trình Với Pascal

Đọc ngày tháng năm, sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần.…

Chuyên Mục

Hoạt động 1 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái…

Giải Trí - Linh Tinh

Tự lúc nào em đã biết nhớ anh? Biết ngóng trông chờ hoài dòng tin nhắn Lòng ngổn ngang khi…

SỐNG Sống như cỏ, chết hồn nhiên như cỏ Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông Khi tâm tĩnh,…