Lập Trình Với SCRATCH

Lập Trình Với MSWLogo

Lập Trình Với Pascal

Tìm tất cả các số có 3 chữ số thỏa điều kiện abc=a*a*a+b*b*b+c*c*c Program tim_so_thoa_dk; Uses crt;…

Viết chương trình: Nhập số báo danh Nhập điểm văn, toán, ngoại ngữ. In ra màn hình…

Chuyên Mục

Hoạt động 1 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái…

Giải Trí - Linh Tinh

Có một người ta mãi gọi người dưng Mà thẳm sâu trong tim là tận cùng nỗi nhớ Là khắc…

1. Tiệc tùng với đồng nghiệp về nhà muộn, vợ không cho vào phòng bắt ngủ sofa. Tôi điên tiết…