Khi nào tuổi cha gấp đôi tuổi con

0

Đề bài: Nhập vào tuổi của cha và con hãy cho biết sao bao nhiêu năm thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?

Program tinh_tuoi_cha_va_con;
Uses crt;
Var tcha,tcon,i:byte;
Begin
  clrscr;
  write('tuoi cua cha :');
  readln(tcha);
  write('tuoi cua con :');
  readln(tcon);
  {i la so nam, se tang len tu tu}
  i:=0;
  While tcha < > 2*tcon do
   begin
     tcha:=tcha+1;
     tcon:=tcon+1;
     i:=i+1;
   end;
  writeln('Sau ',i,' nam cha ',tcha, ' gap 2 tuoi con ',tcon);
  readln;
End.

Mở rộng : Các bạn nên kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào (ví dụ tuổi cha nhỏ hơn tuổi con hoặc tuổi cha nhỏ hơn 18 hay tuổi cha quá lớn) để chương trình hoàn hảo.

4.2 5 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x