Kiểm tra tam giác, tính chu vi, diện tích tam giác, hình tròn

0

Kiểm tra 3 cạnh tam giác.

Đề bài: Viết chương trình nhập ba số dương bất kỳ, kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba cạnh của tam giác không? Nếu phải thì cho biết chu vi và diện tích của tam giác đó.

Hướng dẫn: Trong tam giác thì tổng 2 cạnh lớn cạnh còn lại và khi đã biết chi vi của tam giác thì bạn dùng công thức Heron để tính diện tích của nó.

công thức Heron

với p là nửa chu vi của tam giác:

công thức Heron

Công thức Heron còn có thể được viết:

công thức Heron
hoặc
công thức Heron
Program Kiem_tra_tam_giac;
Uses CRT;
Var a,b,c,cv,s,p: real;
BEGIN
 Clrscr;
 Writeln(‘Nhap chieu dai cua canh thu nhat (a)’); readln(a);
 Writeln(‘Nhap chieu dai cua canh thu 2 (b)’); readln(b);
 Writeln(‘Nhap chieu dai cua canh thu ba (c)’); readln(c);
 If(a+b>c) And(a+c>b) And(b+c>a) then
  Begin
   Cv:=a+b+c; p:=c/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   Writeln(‘Ba so vua nhap la ba canh cua tam giac’);
   Writeln(‘Chu vi cua tam gia la ’, cv:4:2);
   Writeln(‘Dien tich cua tam giac la ’, s:6:2);
  End
 Else 
  Writeln(‘Ba so vua nhap khong phai la ba canh cua tam giac’);
 Readln
End.

Đề bài tương tự : Nhập vào bán kính xuất ra màn hình chu vi và diện tích của hình tròn.

Program Tinh_chu_vi_va_dien_tich_hinh_tron;
Uses crt;
Var r:integer;
Begin
   Clrscr;
   write('Nhap do dai ban kinh:');   Readln(r);
   writeln('Chu vi hinh tron :',2*3.14*r:5:2);
   writeln('Dien tich hinh tron:',3.14*r*r:5:2);
   Readln;
End.
2.7 3 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x