Browsing: Khóa Học

Bên cạnh những bài viết nhằm mục đích giúp cho các bạn có những kiến thức nền về tin học. Em Yêu Tin Học cũng tổ chức một số khóa học về tin học để giúp cho các bạn có nhu cầu thi lấy chứng chỉ hoặc nâng cao về tin học nhằm đáp ứng được trước sự thay đổi nhanh của công nghệ. Để không bị bỏ lại phía sau.