Browsing: repeat

1.     Vòng lặp FOR. Cú pháp: FOR [biến chạygiá trị bắt đầugiá trị cuốibước…