Một số câu trong đề thực hành ic3-gs4

0

Hướng dẫn cách thực hành bài thi ic3-gs4:

Các bạn hãy tải tập tin 7314 Student Data.rar tại https://drive.google.com/open?id=1CZAX3ZRTE0aAS5Cnia4nNL2EL-XbS9O1 sau đó các bạn lưu về máy tính của mình, thông thường nên tạo một thư mục ở ở đĩa D rồi xả nén file đã tải về vào đấy. Khi thực hiện một câu nào đó thì mở file ở thư mục đó ra và sau khi làm xong thì không cần lưu lại.

Một số dạng câu thực hành xuất hiện trong bài thi IC3-GS4

 Em Yêu Tin Học A. Microsoft Word đề thực hành ic3-gs4.

1.    Mở một tập tin Word bất kỳ. Thực hiện thao tác khóa và mở Track Changes với mật khẩu là ABC123.

2.    Mở tập tin Sales Figures 2011.docx và thực hiện yêu cầu sau:

Từ chối tất cả những thay đổi trong tài liệu chỉ với một thao tác duy nhất.

3.    Mở tập tin Haunted Tours Reference.docx và thực hiện các yêu cầu sau:

 •  Mở Header ở chế độ hiệu chỉnh (Edit mode)
 •  Hiệu chỉnh tiêu đề thành Haunted Advanture Tours 2016.

4.    Mở tập tin TA Corporate Profile.docx và thực hiện các yêu cầu sau: Từ đoạn Tolano…..for participation

 •  Thiết lập Space After Paragraph
 • Thiết lập Space Before thành 12 pt.

5.    Mở tập tin TEC Employee List.docx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Đánh số trang ở đầu trang theo mẫu Plain Number 3
 • Thay đổi dạng số trang thành Page X of Y

6.    Mở tập tin TA Corporate Profile.docx và  thực hiện các yêu cầu sau:

 • Chuyển trang thành Lanscape
 • Sắp xếp các đoạn có dấu đầu dòng từ they have…. environmental impact theo thứ tự tăng dần.
 • Sắp xếp các đoạn có dấu đầu dòng từ Rock or Ice….Cycling theo thứ tự giảm dần

7.    Mở tài liệu Newsletter S01.docx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Chuyển đổi đơn vị trên thước đo thành Inches.
 •  Thiết lập vùng Style Area Pane với độ rộng là 1.5 Inch.

8.    Mở tập tin Haunted Tours Reference.docx và  sử dụng email trong Word để gửi tập tin dưới dạng .docx đính kèm về địa chỉ iigvietnam@outlook.com với nội dung:

Dear Mr. IIG,
I’d like to send you the Haunted Tours Reference.
Best regards,

9.    Mở tập tin Haunted Tours Reference.docx và  sử dụng email trong Word để gửi tập tin dưới dạng .PDF đính kèm về địa chỉ iigvietnam@outlook.com với nội dung:

Dear Mr. IIG,
I’d like to send you the Haunted Tours Reference.
Best regards,

10.Mở tập tin Tolano New Event Brochure.docx và cho hiển thị tất cả các Paragraph Mark.

11.Mở tập tin Sales Figures 2011.docx và thực hiện các thao tác sau:

 • Chuyển các dòng văn bản text từ Popular Tours đến dòng cuối cùng của cột dữ liệu 2008 thành bảng Table.
 • Thực hiện Merge cell dòng 1 và dòng 2 ở tất cả các cột tiêu đề.
 • Chỉnh Align Center ở tất cả các ô vừa Merge

§  Chèn 1 dòng mới vào bảng với vị trí trên dòng Haunted Sites

12.Mở tập tin Sales Figures 2011.docx và thực hiện các thao tác sau:

 • Chuyển các dòng văn bản text từ Popular Tours đến dòng cuối cùng của cột dữ liệu 2008 thành bảng Table.
 • Thực hiện Merge các cell dòng 1 từ 2011 đế 2008 thành một cell duy nhất và nhập văn bản với nội dung “Over Years”
 • Thực hiện Split cell cho cột Popular Tours thành 2 cột với Uncheck cells before split
 • Merge dòng 1 và 2 cho mỗi cột 1 và 2
 • cột mới thứ 2 thêm vào tiêu đề “Number of Days”,  4, 5, 4, 3, 5, 4, 4
 • Canh lề các tiêu đề thành Align Center

13.Mở tập tin Sales Figures 2011.docx và thực hiện các thao tác sau:

 • Xóa cột thứ hai Number of Days của bảng
 • Hiệu chỉnh độ rộng của cột theo AutoFit Window
 • Chuyển bảng thành văn bản text với phân cách (separate) là Tab

14.Mở tập tin TA Employee List.docx và thực hiệc các thao tác sau:

 • Áp dụng Heading 1 style cho các tiêu đề New York, Cape Town, Toronto, London, Tokyo và Sydney.
 • Thiết lập nội dung văn bản từ New York … acolby@tolano.com thành 2 cột với Line between.

 Em Yêu Tin Học B. Microsoft Excel đề thực hành ic3-gs4

15.Mở tập tin Inventory to Sort.xlsx và lưu tập tin theo yêu cầu sau:

 • Excel 97-2003 Workbook.
 • Lưu dưới dạng CSV (Comma Delimited).

16.Mở tập tin Tour Prices.xlsx và thực hiện các yêu cầu sau:

 •  Tại ô C4 (Tour) thêm New Comment với nội dung Including Discount.
 • Sao chép Comment này sang ô E4 (Hotel).

17.Mở tập tin Balance Sheet.xlsx và sử dụng email trong Excel để gửi tập tin dưới dạng .XPS đính kèm về địa chỉ iigvietnam@outlook.com.

18.Mở tập tin Tour Prices.xlsx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Áp dụng định dạng Currency $ English (US) cho các cột Tour, Flight, Hotel, Misc và Total Cost.
 • Định lại độ rộng các cột theo chiều dài nội dung AutoFit Column Width
 • Tính tổng Total Cost cho các cột Tour, Flight, Hotel, Misc và Total Cost.

19.Mở tập tin TEC Employee List.xlsx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Định dạng cùng một lúc độ rộng các cột theo độ dài nội dung.
 • Áp dụng định dạng Format as Table Table Style Medium 5 cho bảng dữ liệu

20.Mở tập tin Personal Movie Inventory List.xlsx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Merge các ô trong vùng A1:C1
 • Canh lề Midle và Center cho các ô tiêu đề của bảng dữ liệu

21.Mở tập tin Flights.xlsx và thiết lập chế độ in Uncollated vào tập tin có tên là Printed-Flights.

22.Mở tập tin Flights.xlsx và thực hiện thao tác sau:

Thiết lập tùy chọn cho phép in dòng tiêu đề và cột đầu tiên của trang tính ra mỗi trang in.

 Em Yêu Tin Học C. Microsoft PowerPoint đề thực hành ic3-gs4.

23.Mở tập tin Exploring Seatle.pptx và thực hiện các thao tác sau;

a.       Hiển thị Slide Master.
b.       Thiết lập Header and Footer với yêu cầu:
c.       Áp dung các thiết lập cho tất cả

24.Mở tập tin Introducing Camel Tour.pptx và thực hiện yêu cầu sau:

 •  Tạo Slides from Outline từ tập tin Food Network Shows.txt
 • Tạo Slides from Outline từ tập tin How We Choose Advantures.docx

25.Mở tập tin Run-of-River Power Plan.pptx sử dụng Ribbon để áp dụng Sound Chime cho tất cả các slide.

26.Mở tập tin Tolano New Employee Orientation.pptx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Chèn Picture TA Logo dưới dòng Tolano Incorporated trong Slide 1
 • Áp dụng Picture Styles Rounded Diagonal Corner, White cho Picture
 • Áp dụng hiệu ứng Animation Emphasis Spin cho Picture

27.Mở tập tin Alaska Hiking Tours.pptx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Bỏ ảnh trong Slide 3
 • Thay ảnh trong Slide 7 bằng ảnh Wadi-Tinya và áp dụng Picturte Style Reflected Rounded Rectangle. Chỉnh kích thước ảnh bằng 50% kích thước ban đầu với Lock aspect ratio và Relative to original picture size
 • Thêm ảnh TA Logo vào Slide 13 và đặt dưới nội dung các dòng văn bản.

28.Mở tập tin Tolano New Employee Orientation.pptx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Trong Slide 4, áp dụng Animation Fly InFrom Top-Left Effect Options
 • Áp dụng Sequence Level One by One Effect Options

29.Mở tập tin Green Soles 2013 Getting There is Half the Fun.pptx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Trong Slide 1, áp dụng Spin Emphasis Animation cho hình Green Soles.
 • Thêm Grow/Shrink Emphasis Animation cho hình Green Soles.
 • Sử dụng Animation Pane để hiệu chỉnh Grow/Shrink Size thành 200%

30.Mở tập tin Introducing Camel Tour.pptx và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Thay đổi Layout của Slide 3 thành Two Content Layout.
 • Định dạng văn bản trong cột đầu tiên Times New Roman, 26, Red Accent 2.
 • Thêm ảnh Map of Taba vào Place Holder thứ hai và áp dụng Drop Shadow Rectangle Picture Styles

31.Mở tập tin Introducing Camel Tours.pptx và thực hiện các thao tác sau:

 • Thêm một slide mới dưới slide 3
 • Thên hai hình camel train.jpg và camel.jpg vào slide mới (theo chiều ngang: camel trai.jpg bên trái và camels.jpg bên phải)
 • Sắp xếp sao cho tâm của hai hình cùng nằm trên đường nằm ngang

32.Mở tập tin Introducing Camel Tours.pptx và thực hiện các thao tác sau:

 • Trong slide 4 hãy cho ẩn hình camels.jpg (hình đứng bên phải)
 • Chỉnh kích thước của hình camel train.jpg với chiều rộng là 4 inches với lock aspect ratio và Relative to original picture size.

33.Mở tập tin Introducing Camel Tours.pptx và thực hiện các theo tác theo yêu cầu sau:

 • Hiệu chỉnh Comment thứ 3 với nội dung This comment is just for trial test.
 • Bỏ Comment thứ 6
 • n tất cả các Comment ở tất cả các silde

 Em Yêu Tin Học D. Microsoft Access đề thực hành ic3-gs4.

34.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở Customers_by_Country Report
 • Thực hiện Print Preview
 • Thực hiện chế độ Zoom Two Pages

35.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở tập tin Customers_by_Country Report
 • Chuyển Customers_by_Country Report về dạng Design View
 • Thay đổi định dạng của trường Country thành in đận Bold và màu chữ (Font Color) là Red Standard Color
 • Chuyển về dạng Print Preview

36.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở Customer List Report dưới dạng Layout View
 • Địnhdạng các tiêu đề cột thành in đậm và gạch chân (Bold và Underline)
 • Chuyển về dạng Print Preview

37.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở tập tin Customers_by_Country Report dưới dạng Design View
 • Thiết lập Auto Order Tad Order cho Section Detail
 • Áp dụng Angles themes cho Report
 • Lưu lại các thay đổi
 • Chuyển sang chế độ Print Preview

38.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở Table Customers_TA
 • Thiết lập lập dữ liệu với Country bao gồm giá trị USA, State bao gồm các giá trị WA và CA.

39.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở CustomerList Queries dưới dạng Design View
 • Thiết lập điều kiện lọc cho trường Country với các giá trị UK và USA
 • Sắp xếp thứ tự các giá tri trường Country theo thứ tự giảm dần (Descending)
 • Run Query

40.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở CustomerList Queries dưới dạng Design View
 • n cột Address, City, State và Zip Code
 • Sắp xếp thứ tự Query theo thứ tự tăng dần (Ascending) của Firstname và giảm dần (Descending) của Lastname
 • Run Query

41.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở Customers_TA Form dưới chế độ Layout View
 • Định dạng các vùng First Nam và Last Name với màu nền là Maroon 2
 • Chuyển về chế độ Form View

42.Mở tập tin Tolano Inc.accdb và thực hiện các yêu cầu sau:

 • Mở Employee-by-Office Query dưới dạng Design View
 • Thêm Query Office-List vào vùng Relation ship
 • Chuyển cột Office về vị trí thứ 3 (sau cột Fist Name)
 • Thêm trường Zip Code vào cấu trúc Query nằm giữa 2 cột Office và Position
 • Run Query

43.Mở tập tin Tolano Inc. accdb và thực hiện các thao tác sau:

 • Mở bảng Office

Thêm một mẫu tin mới với nội dung:

Office → HCM City
Address → 538 CMT8 Str., Ward 5, Dist. 10, HCMC.
City → HCMC
Zip Code → 70000
Phone 1: (84-8) 3990 5888

 • Lưu các thay đổi trong Table
đề thực hành ic3-gs4

đề thực hành ic3-gs4

4.9 7 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x