Case và lập trình lựa chọn công việc

0

Viết chương trình cho phép tính diện tích các hình: Hình vuông; Hình chữ nhật; Hình tròn; Tam giác; Hình thang. Người dùng chọn hình cần tính diện tích từ bảng chọn, sau đó khai báo các thông số liên quan và nhận được diện tích của hình:

MOI BAN CHON VIEC MUON LAM
*************************
* 1. Hình vuông. *
* 1. Hình chữ nhật. *
* 3. Hình tròn *
* 4. Tam giác *
* 5. Hình thang. *
*************************
Muốn tình diện tích tam giác, người dùng gõ 4 và khai báo đường cao, đáy. Chương trình tính và thông diện tích đến người dùng.
a. Hướng dẫn:
– Dùng cấu trúc chọn Case chon of với chon có kiểu Char để tạo bảng chọn.
– Dùng 3 biến a,b,c để lưu các thông số của hình; Biến S để lưu diện tích của hình.
– Thực hiện chung câu thông báo diện tích (Nằm ngoài Case . . . of) để gọn chưong trình.
b. Mã chương trình:.

Program Dien_Tich_cac_hinh;
Uses crt;
var chon: byte;
  a,b,c,S: real;
Begin
   clrscr;
   writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH CAC HINH');
   Writeln('     ------------');
   writeln('1.  DIEN TICH HINH TAM GIAC');
   writeln('2.  DIEN TICH HINH VUONG');
   writeln('3.  DIEN TICH HINH CHU NHAT');
   writeln('4.  DIEN TICH HINH THANG');
   writeln('5.  DIEN TICH HINH TRON');
   write('Moi ban chon hinh can tinh dien tich: ');readln(chon);
   (case upcase chon) of
   1 : Begin
     Write('Cho biet canh day: '); readln(a);
     Write('Cho biet chieu cao: '); readln(b);
     S:=(a*b)/2;
     end;
   2:Begin
     Write('Cho biet chieu dai canh: '); readln(a);
     S:=a*a;
     end;
   3:Begin
     Write('Cho biet chieu dai: '); readln(a);
     Write('Cho biet chieu rong: '); readln(b);
     S:=a*b;
     end;
   4:Begin
       Write('Cho biet day lon: '); readln(a);
       Write('Cho biet day nho: '); readln(b);
       Write('Cho biet chieu cao: '); readln(c);
       S:=(a+b)*c/2;
    End;
   5:Begin
       Write('Cho biet ban kinh: '); readln(a);
       S:=a*a*pi;
     End;
   else
    Writeln('Chon sai roi!!!');
   end;
   Writeln('Dien tich cua hinh la: ',S:8:2);
   readln
End.
4.2 5 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x