Site icon Em Yêu Tin Học

Case và lập trình lựa chọn công việc

Thêm dòng, cột vào mảng hai chiều.

Thêm dòng, cột vào mảng hai chiều.

Viết chương trình cho phép tính diện tích các hình: Hình vuông; Hình chữ nhật; Hình tròn; Tam giác; Hình thang. Người dùng chọn hình cần tính diện tích từ bảng chọn, sau đó khai báo các thông số liên quan và nhận được diện tích của hình:

MOI BAN CHON VIEC MUON LAM
*************************
* 1. Hình vuông. *
* 1. Hình chữ nhật. *
* 3. Hình tròn *
* 4. Tam giác *
* 5. Hình thang. *
*************************
Muốn tình diện tích tam giác, người dùng gõ 4 và khai báo đường cao, đáy. Chương trình tính và thông diện tích đến người dùng.
a. Hướng dẫn:
– Dùng cấu trúc chọn Case chon of với chon có kiểu Char để tạo bảng chọn.
– Dùng 3 biến a,b,c để lưu các thông số của hình; Biến S để lưu diện tích của hình.
– Thực hiện chung câu thông báo diện tích (Nằm ngoài Case . . . of) để gọn chưong trình.
b. Mã chương trình:.

Program Dien_Tich_cac_hinh;
Uses crt;
var chon: byte;
  a,b,c,S: real;
Begin
   clrscr;
   writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH CAC HINH');
   Writeln('     ------------');
   writeln('1.  DIEN TICH HINH TAM GIAC');
   writeln('2.  DIEN TICH HINH VUONG');
   writeln('3.  DIEN TICH HINH CHU NHAT');
   writeln('4.  DIEN TICH HINH THANG');
   writeln('5.  DIEN TICH HINH TRON');
   write('Moi ban chon hinh can tinh dien tich: ');readln(chon);
   (case upcase chon) of
   1 : Begin
     Write('Cho biet canh day: '); readln(a);
     Write('Cho biet chieu cao: '); readln(b);
     S:=(a*b)/2;
     end;
   2:Begin
     Write('Cho biet chieu dai canh: '); readln(a);
     S:=a*a;
     end;
   3:Begin
     Write('Cho biet chieu dai: '); readln(a);
     Write('Cho biet chieu rong: '); readln(b);
     S:=a*b;
     end;
   4:Begin
       Write('Cho biet day lon: '); readln(a);
       Write('Cho biet day nho: '); readln(b);
       Write('Cho biet chieu cao: '); readln(c);
       S:=(a+b)*c/2;
    End;
   5:Begin
       Write('Cho biet ban kinh: '); readln(a);
       S:=a*a*pi;
     End;
   else
    Writeln('Chon sai roi!!!');
   end;
   Writeln('Dien tich cua hinh la: ',S:8:2);
   readln
End.
Exit mobile version