Đếm số lần xuất hiện

0

Em Yêu Tin Học Đề bài: Nhập vào 2 số m,n (n>n) cho biết số lần n xuất hiện trong m ví dụ 500 và 0 số lần xuất hiện của 0 là 2.

Đếm số lần xuất hiện

Đếm số lần xuất hiện

Thủ tục STR(num,s) dùng đổi số thành chuỗi ký tự. (s là tham biến)

Hàm Pos(s2,s1) tìm vị trí xuất hiện của s2 trong chuỗi s1

Thủ tục Delete(s,i,n) xóa chuỗi s từ vị trí thứ i trở đi n ký tự. (s là tham biến)

2017-10-26_213056.png

Em Yêu Tin Học Bài giải
Program SLXH;
Uses CRT;
Var m,n:Longint;
  dem:byte;
  s1,s2:String;
 Begin
   Repeat
    Clrscr;
    Write('Nhap so thu nhat m '); Readln(m);
    Write('Nhap so thu hai n (n<m) '); Readln(n); Until m>n;
   Str(m,s1);  {Doi so m thanh chuoi luu vao s1}
   Str(n,s2);  {Doi so n thanh chuoi luu vao s2}
   dem:=0;
   While Pos(s2,s1)>0 do
    Begin
     dem:=dem+1;
     Delete(s1,Pos(s2,s1),length(s2));
    End;
   Writeln(n,' xuat hien ',dem,' lan trong ', m);
   Readln;
 End.
5 2 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x