In ra màn hình dãy số Fibonaci

2
In ra màn hình dãy số Fibonaci

In ra màn hình dãy số Fibonaci

Dãy số Fibonaci là dãy số mà F(1)=0, F(2)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2). Hãy viết chương trình in ra màn hình dãy số Fibonaci với n được nhập từ bàn phím.

PROGRAM Fibonacci;
Uses CRT;
VAR
  First, Second, Temp : Longint;
  ix,n : integer;
BEGIN
  Clrscr;
  Write('Nhap n = ');
  Readln(n);
  Writeln('Day so Fibonacci:');
  First := 0;
  Second := 1;
  write(First:10);
  write(Second:10);
  for ix := 0 to n do
  begin
   Temp := FIrst + Second;
   First := Second;
   Second := Temp;
   write(Temp:10);
  end;
  Readln;
END.
In ra màn hình dãy số Fibonaci

In ra màn hình dãy số Fibonaci

3.5 12 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nhattan
Nhattan
1 year ago

cho e hỏi ix là j vậy ạ

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x