Browsing: bậc nhất

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0 Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT; Uses crt; Var a,b,x:…