Browsing: báo điểm

Viết chương trình: Nhập số báo danh Nhập điểm văn, toán, ngoại ngữ. In ra…