Browsing: bội số

ƯỚC và BỘI 1. Định nghĩa : Số tự nhiên a chia hết cho số…