Browsing: mô phỏng

Viết chương trình nhập hai số thực. Sau đó hỏi phép tính cần thực hiện…