Browsing: tìm số

Tìm tất cả các số có 3 chữ số thỏa điều kiện abc=a*a*a+b*b*b+c*c*c Program tim_so_thoa_dk;…