Trắc Nghiệm CNTT Phần 5 PowerPoint

0
chi danh cho thanh vien emyeutinhoc

Bạn đang làm bài Trắc Nghiệm CNTT Phần 5

Bài này bao gồm các câu hỏi liên quan đến PowerPoint

Họ và tên :
Thư điện tử
1. Biểu tượng tác động trên đối tượng để
2. Cho biết nhóm hiệu ứng “Emphasis” trong PowerPoint 2010 dùng để:
3. Chế độ View nào giúp ta làm việc tốt nhất với các chuyển cảnh khi thiết kế (Slide transitions) ?
4. Cách tạo liên kết trong Powerpoint ta làm như thế nào?
5. Chọn lựa nào trong ứng dụng PowerPoint 2010 dùng để ẩn hiện Slide kết
thúc nền màu đen
6. Chức năng Animations - Timing - Delay trong Powerpoint 2010 dùng để:
7. Chức năng Animations – Timing - Delay dùng để:
8. Chức năng Slide color scheme trong Powerpoint 2010 là gì?
9. Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide, lúc mới trình chiếu chưa thao tác gì cả thì:
10. Khi muốn chèn âm thanh đi kèm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…) trong cửa sổ Animation Pane, bạn sử dụng lựa chọn nào?
11. Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home - Slides - New Slide có ý nghĩa gì ?
12. Khi thiết kế Slide với PowerPoint 2010, muốn thay đổi mẫu nền thiết kế của Slide, ta thực hiện:
13. Khi đang làm việc ở chế độ thiết kế với Powerpoint, muốn thay đổi lại bố cục trình bày (văn bản, hình ảnh, biểu đồ ...) của Slide, ta thực hiện thực hiện :
14. Khi đang thiết kế các Slide trên PowerPoint, muốn trình chiếu, ta thực hiện :
15. Lệnh nào sau đây không khởi động Powerpoint:
16. Khi đang trình chiếu muốn chuyển từ Slide hiện hành đến Slide kế tiếp bạn chọn:
17. Lựa chọn nào không là kiểu của tập tin PowerPoint 2010
18. Lựa chọn nào là sai trong các lựa chọn sau:
19. Một đối tượng trong Powerpoint có thế có bao nhiêu hiệu ứng
20. Muốn áp dụng một hiệu ứng Transition cho tất cả các Slide trong một tập tin trình chiếu bạn chọn:
21. Muốn dùng một hình ảnh nào đó trong đĩa làm nền cho các Slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Design - Background Styles - Format Background - Fill ta chọn:
22. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa ngay sau khi khởi động Powerpoint ta nhấn tổ hợp phím?
23. Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím
24. Muốn xóa một slide khỏi File ta phải:
25. Muốn xóa Slide hiện thời ra khỏi tập tin Powerpoint đang thiết kế ta thực hiện thao tác
26. Phần mở rộng của bài trình chiếu PowerPoint 2010 là:
27. Nút này có chức năng gì :
28. PowerPoint có thể làm những gì?
29. Tại một Slide hiện hành ta bấm phím delete (trên bàn phím) lệnh này sẽ:
30. Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?
31. Trên 1 slide có tối đa bao nhiêu hiệu ứng Transition
32. Trong cửa sổ Animation Pane. Muốn xóa bỏ hiệu ứng cho đối tượng trong Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?
33. Trong Powerpoint 2010 muốn chèn các Slide từ 1 tập tin khác vào tập tin đang mở, ta dùng lệnh nào sau đây:
34. Trong Powerpoint 2010 muốn chèn một công thức toán học vào slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây:
35. Trong Powerpoint 2010, chức năng Home - Slides - Layout dùng để:
36. Trong Powerpoint 2010, có thể ẩn đi 1 Slide trong khi trình chiếu được không?
37. Trong Powerpoint 2010, hiệu ứng Exit là hiệu ứng:
38. Trong Powerpoint 2010, hiệu ứng Transition là:
39. Trong Powerpoint 2010, muốn tạo ra 1 slide mới ta dùng lệnh nào trong thẻ Home - Slides :
40. Trong Powerpoint 2010, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn của đối tượng. Ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:
41. Trong Powerpoint 2010, phím nóng Shift+F5 dùng để:
42. Trong Powerpoint cho biết phím tắt để trình chiếu bắt đầu từ slide hiện hành là:
43. Trong Powerpoint có những dạng hiển thị nào sau đây:
44. Trong Powerpoint có thể tạo một bản trình diễn trắng từ File – New, sau đó chọn:
45. Trong Powerpoint in ấn ta dùng chức năng:
46. Trong Powerpoint có thể tạo nhiều hiệu ứng cho 1 đối tượng:
47. Trong Powerpoint mỗi trang trình diễn được gọi là:
48. Trong Powerpoint muốn chèn 1 shape ta chọn lệnh nào?
49. Trong Powerpoint muốn chèn một chú thích trên slide, ta thực hiện lệnh nào sau đây:
50. Trong Powerpoint muốn chèn một lưu đồ vào slide, ta thực hiện chức năng nào sau đây:
51. Trong Powerpoint muốn chèn thêm một bài nhạc vào slide ta thực hiện lệnh nào
52. Trong Powerpoint muốn gõ dữ liệu vào Slide ta làm ra sao :
53. Trong Powerpoint muốn chèn thêm WordArt (chữ nghệ thuật):
54. Trong Powerpoint muốn thêm 1 slide ta bấm tổ hợp phím nào:?
55. Trong Powerpoint muốn xóa một slide, ta dùng lệnh nào sau đây:
56. Khi muốn thiết lập thêm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…), bạn sử dụng lựa chọn nào?
57. Chọn phát biểu sai:
58. Thao tác chọn File - Close dùng để
59. Loại hiệu ứng “Entrance” dùng để:
60. Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho từng Slide ta dùng lệnh nào sau đây:
61. Trong Powerpoint để chèn âm thanh hoặc phim trong máy tính:
62. Trong Powerpoint để có thêm một Slide lên tập tin trình diễn đang ở chế độ thiết kế, ta làm như sau:
63. Trong Powerpoint để tạo mới 1 Slide ta sử dụng:
64. Trong Powerpoint để tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang ta thực hiện lệnh nào sau đây:
65. Trong Powerpoint để vẽ một biểu đồ, chọn:
66. Trong Powerpoint, khi đang thực hiện trình chiếu muốn thoát phiên trình chiếu phải làm sao:
67. Trong Transitions - Transition to this slide ta chọn “wipe”, sau đó trong Timing ta chọn Duration là 1.5 nghĩa là:
68. Đang trình chiếu một bài trình chiếu, muốn dừng ngay bài trình chiếu đó ta nhấn phím:
69. Trong ứng dụng Powerpoint, hyperlink không có chức năng:
70. Để chọn mọi đối tượng trên thẻ Slide ta dùng:
71. Đang trình chiếu một Slide, muốn dừng trình diễn, bạn sử dụng lựa chọn nào?
72. Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:
73. Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide trong Powerpoint ta sử dụng chức năng:
74. Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide, ta chọn các đối tượng rồi thực hiện :
75. Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, ta thực hiện:
76. Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh giữa các slide (hiệu ứng chuyển trang slide) trong Powerpoint 2010 ta làm như thế nào?
77. Để tạo màu nền hoặc mẫu nền cho Slide trong Powerpoint 2010, ta sử dụng:
78. Để tạo một bản sao của Slide đang thiết kế, bạn sử dụng thao tác nào?
79. Để tạo một Slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các Slide trong bài trình diễn, ta chọn:
80. Để tạo nền (Background) riêng cho một Slide ta chọn?
81. Để thay đổi chủ đề (theme) cho 1 Slide trong Powerpoint 2010 mà không làm ảnh hưởng đến các Slide còn lại ta thực hiện:
82. Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải sử dụng lựa chọn nào?
83. Để tô màu nền cho Slide trong Powerpoint 2010 ta chọn những lệnh nào:?
84. Để trình chiếu một Slide hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào?
85. Trong Powerpoint cho biết phím tắt để chạy phiên trình chiếu:
86. Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:
87. Trong Powerpoint muốn tạo một hiệu ứng cho các đối tượng trong 1 slide, ta dùng lệnh nào sau đây:
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Leave A Reply