Số hoàn hảo

9

Số hoàn hảo.

Ví dụ:

  • Số 6 có ước nhỏ hơn nó là 1,2,3. Tổng là 1+2+3=6 vậy 6 là số hh.
  • Số 8 chia hết cho 1, 2, 4 tổng 1+2+4=7 → 8 không phải là số hh.
  • Số 28 chia hết cho 1, 2,4, 7, 14 tổng 1+2+4+7+14=28 → 28 là số hh.

Viết chương trình nhập vào một số n từ bàn phím thông báo ra màn hình số đó có phải là số hoàn hảo hay không (yêu cầu dùng hàm).

PROGRAM SoHoanHao;
USES CRT;
VAR n:INTEGER;

FUNCTION KiemTra(x:INTEGER):BOOLEAN;
	VAR tam,i:INTEGER;
		BEGIN
			tam:=0; 
			FOR i:= 1 TO (x DIV 2) DO
			IF x MOD i = 0 THEN tam:=tam+i;
		IF tam = x THEN KiemTra:=TRUE
		Else KiemTra:=False;
	END;
	
BEGIN
	Clrscr;
	Write('Nhap so can kiem tra ');Readln(n);
	IF KiemTra(n) THEN 
		Writeln('So ',n,' la so hoan hao')
	ELSE
		Writeln('So ',n,' khong phai la so hoan hao');
	Readln;
END. 
4.1 22 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
9 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
phuc
1 year ago

cach tim so hoan hao trong mang lam sao vay thay

Sinh
Sinh
1 year ago

Số hoàn thiện là số tự nhiên có tổng các ước của nó (không kể chính nó) bằng chính nó. Viết chương trình kiểm tra xem một số tự nhiên n( n<1000) có phải là số hoàn thiện hay không? Ví dụ: 6 là số hoàn thiện vì 6 có các ước 1,2,3, 6 mà 1+2+3=6. Tệp vào gồm 1 số nguyên n. Tệp ra ghi số 1 nếu n là số hoàn thiện, ghi số 0 nếu n không là số nguyên tố. Tên bài Tệp vào Tệp ra SHT.cpp SHT.inp SHT.out Ví dụ 6 1 7 0 bài… Read more »

Quyền
Quyền
1 year ago

Tại sạo lại chạy từ 1 đến x/2 vậy ak

tuan
tuan
Reply to  Đình Trọng
1 year ago

mik van chua hieu lam

Tamtam
Tamtam
1 year ago

bạn nào có thể giúp mình viết các bước giải của code này kh ạ

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x