Nhập và số tiền đổi tiền ra thành 3 loại

0

Chương trình đổi tiền

Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.

Program Doi_Tien;
Uses crt;
Var x,y,z,n,i,j,h:longint;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘CHUONG TRINH DOI TIEN:’);
Write(‘Nhap so tien can doi n = ‘);readln(n);
Write(‘Nhap loai tien thu 1: ‘);readln(x);
Write(‘Nhap loai tien thu 2: ‘);readln(y);
Write(‘Nhap loai tien thu 3: ‘);readln(z);
Writeln(‘Loai ‘,x:4,’ Loai ‘,y:4,’ Loai ‘,z:4); 
For i:=0 to (n div x) do
  For j:=0 to (n div y) do
   For h:= 0 to (n div z) do
    If (i*x+j*y+h*z=n) then  Writeln (i:8,j:12,h:10);

Readln;

End.
4.7 6 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x