Browsing: mảng

Chương trình nhập mảng một chiều gồm n phần tử n<=100 kiểu nguyên rồi thực…