Thao tác với array

0

Chương trình nhập mảng một chiều gồm n phần tử n<=100 kiểu nguyên rồi thực hiện
a. Đếm số lượng phần tử dương cho kết quả ra màn hình
b. Tính tổng các phần tử dương trong mảng.
c. Tính trung bình các phần tử trong mảng.
d. Tính trung bình các phần tử dương trong mảng
e. Tìm vị trí đầu tiên của phần tử =k với k nhập từ bàn phím.
f. Tìm vị trí phần tử =k với k nhập từ bàn phím, nếu có nhiều phần tử =k thì hiển thị ra màn hình tất cả vị trí phần tử=k đó.
g. Đếm số lượng phần tử là nguyên tố trong mảng.
h. Kiểm tra mảng vừa nhập có phải là cấp số cộng hay không?
i. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần các phần tử và hiển thị ra màn hình mảng
tăng đó

 Program BAI_TAP_MANG;
Uses crt;
Var A: array[1..100] of integr;
i, k,demd, s, demnt, tg,n, d, dd,j : integer;
tb, tbm: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘nhap so luong phan tu cua mang’); readln(n);
Writeln(‘----------------------nhap mang--------------------------------------‘);
For i:=1 to n do
Begin
Writeln(‘nhap so hang thu’, I, ‘A[‘,I,’]= ‘);
Readln(A[i]);
End;
{-------------------------------------------Cau a----------------------------------}
demd:=0;
For i:=1 to n do if A[i]>0 then demd:=demd+1;
Writeln(‘ so luong phan tu duong cua mang la’, demd);
{-----------------------------------Cau b-----------------------------------------}
s:=0;
For i:=1 to n do if A[i]>0 then s:=s+ A[i];
Writeln(‘ tong cac phan tu duong cua mang la’, s);
{-----------------------------------Cau c-----------------------------------------}
s:=0;
For i:=1 to n do s:=s+A[i];
tbm:=s/n;
Writeln(‘ trung binh cac phan tu cua mang la ’, tbm: 6: 2);
{----------------------------------------Cau d-------------------------------------}

s:=0; demd:=0;
For i:=1 to n do
Begin
if A[i]>0 then s:=s+ A[i]; demd:=d+1;
End;
tb:=s/demd;
Writeln(‘ trung binh cac phan tu duong cua mang la ’, tb: 6: 2);
{----------------------------------------Cau e-------------------------------------}
Writeln(‘ nhap gia tri can tim vi tri ’); readln(k);
J:=1;
While (j<=n) And (A[j]<>k) do j:=j+1;
If j> n then Writeln(‘khong co gia tri ’, k, ’ trong mang’)
Else Writeln(k, ‘ nam o vi tri thu ’, j,’ trong mang’);
{----------------------------------------Cau f---------------------------------------------}
Writeln(‘ nhap gia tri can tim vi tri ’); readln(k);
J:=1; writeln(‘cac vi tri xuat hien cua ’,k,’ trong mang la’);
While (j<=n) do
Begin
If A[j]=k then write(j: 5);
j:=j+1;
end;
{----------------------------------------Cau g---------------------------------------------}
Demnt:=0;
For i:=1 to n do
Begin
j:=2;
While( j<=A[i]- 1 ) And (A[i]mod j<>0) do
Begin
J:=j+1;
End;

If j> A[i]- 1 then demnt:=demnt+1;
End;
Writeln(‘ so luong phan tu la nguyen to la’, demnt);
{----------------------------------------Cau h-------------------------------------------}
d:=A[2]-A[1]; j:=3;
While (j<=n) And (A[j]-A[j-1]=d) do j:=j+1; if j>n then Writeln(‘ mang vua nhap la cap so cong’)
else Writeln(‘ mang vua nhap khong phai la cap so cong’);
{------------------------------------------Cau i-----------------------------------------------}
For i:=1 to n do
For j:=i+1 to n-1 do
If A[j]>A[j+1] then
Begin {doi vi tri hai phan tu A[j]va A[j+1]}
tg:=A[j];
A[j]:=A[j+1];
A[j+1]:=tg;
End;
Writeln(‘mang sau khi duoc sap xep la’);
For i:=1 to n do write(A[i]: 5);
Readln
End.
0 0 vote
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x