Tìm vị trí, sắp xếp mảng, tính số lần xuất hiện

5

Tìm vị trí, sắp xếp mảng, tính số lần xuất hiện

Em Yêu Tin Học Viết chương trình nhập vào mảng gồm n phần tử (n<=100) tìm và hiển thị vị trí phần tử có giá trị lớn nhât, sau đó sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần và hiển thị các phần tử sắp xếp đó ra màn hình.

 Program Tim_vi_tri;
Uses crt;
var a: array[1..100] of integer;
var i,n,j, tg,max, vt: integer;
begin
clrscr;
write(' nhap so phan tu cua mang ');
readln(n);
writeln(' moi nhap cac phan tu cua mang ');
for i:=1 to n do
begin
write('A', i,']= ');
readln(a[i]);
end;
Max:=a[1]; vt:=1;
For i:=1 to n do
begin
If A[i]>max then
Begin
Max:=a[i]; vt:=i;
End;
End;
Writeln('gia tri lon nhat la ', max, ' nam o vi tri thu ',vt);
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[i]>a[j]then
Begin
tg:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=tg;
End;
writeln(' day sau khi sap xep la ');
for i:=1 to n do

write( a[i]: 4);
readln;
End.

Em Yêu Tin Học Viết chương trình nhập mảng gồm n phần tử kiểu nguyên(n<=100) và cho ra màn hình phần tử xuât hiện nhiều nhất và số lần xuât hiện của nó trong mảng

 Program Tansuat;
Uses crt;
var i,k,j,n,max:integer;
b,st: array [1..100] of integer;
begin
clrscr;
write('Nhap so pt:');readln(n);
for i:=1 to n do
Begin
write('st[',i,']=');readln(st[i]);
End;
b[i]:=0;
for i:=1 to n do
for j:=i to n do
if st[i]=st[j]then inc(b[i]);
max:=b[1];
for i:=1 to n do if b[i]>max then max:=b[i];
write('--So xuat hien nhieu nhat la--');
for i:=1 to n do
if max=b[i]then write(st[i],' ');
write('---xuat hien--- ',max,' –lan--');
Readln
End.

Em Yêu Tin Học Nhập vào mảng có n giá trị n<=100, dếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng.

Đầu tiên sắp xếp trước rồi sau đó đếm các phần tử giống nhau.

Program Dem_so_lan_xuat_hien_trong_mang;
Uses CRT;
	Var i,j,n,dem:byte;
      tam:integer;
	  a: Array [1..100] of integer;
Begin
	Clrscr;
	write('Nhap so pt:');readln(n);
	For i:=1 to n do Begin write('A[',i,']=');readln(a[i]); End;
	For i:=1 to n-1 do {Sap xep A tang dan}
	 For j:=i+1 to n do
	  if a[i]>a[j]then
       Begin tam:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=tam; end;
    i:=1;
    While i<=n do {duyet qua mang}
     Begin
      Write(a[i],' xuat hien ');
      dem:=1;
      While a[i]=a[i+1] do begin inc(dem); inc(i); end; {Dem pt trung}
      inc(i); Writeln(dem,' lan');
     End;
	Readln
End.
4.5 8 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
5 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
nghĩa
2 years ago

cảm ơn bạn dã viết ct này

thanh xuân
thanh xuân
2 years ago

đếm số lần xuất hiện của tất cả phần tử được không ạ

sds
sds
2 years ago

thanks

Pocopoco
Pocopoco
1 year ago

-đếm xem có bao nhiêu số khác nhau
-đếm xem có bao nhiêu số bậc thang(số bậc thang là gì thì sớt gu-gồ vì nó fờ-ri)
-nhập vào số k và sau đó xem nó bằng số nào trong mảng vừa nhập

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x