Chèn phần tử, xóa phần tử trong mảng

30

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100) phần tử rồi chèn vào một số bất kỳ vào một vị trí nào đó trong mảng, số cần chèn và vị trí chèn nhập từ bàn phím.

Program Chen;
Uses crt;
Var i,spt, so,vitri: Integer;
A: Array[1..100] Of Integer; 
Begin 
  Clrscr;
  Writeln(' + CHEN MOT SO VAO MANG +'); 
  Writeln('-------------------------------'); 
  Write('-Co bao nhieu phan tu-: '); 
  Readln(spt); 
  For i:=1 To spt Do
   Begin
    Write('-Phan tu A[',i,']= '); Readln(a[i]); 
   End; 
  Writeln; Writeln('--MANG TRUOC KHI CHEN--');
  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6); Writeln;
  Write('-Can che so: ');
  Readln(so); Write('-Vao vi tri: ');
  Readln(vitri); 
  For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do  Writeln;
  a[i]:=a[i-1]; a[vitri]:=so; spt:=spt+ 1;
  Writeln('MANG SAU KHI CHEN');
  Readln;
  For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);
End.

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100)phần tử rồi xóa đi một phần tử nào đó có vị trí nhập từ bàn phím

 Program Xoa_Pt;
Var i,spt,vitri: Integer;
a: Array[1..100] Of Integer;
Begin
Writeln('--XOA PHAN TU TRONG MANG--');
Writeln('------------------------------------------------------');
Writeln;
Write('-Mang co bo nhieu phan tu- ');
Readln(spt);
For i:=1 To spt Do
Begin
Write('-Phan tu A[',i: 2,']= ');
Readln(A[i]);
End;
Writeln;
Writeln(' --MANG TRUOC KHI XOA--');
Writeln('--------------------------------------------------------');
Writeln;
For i:=1 To spt Do Write(a[i]: 6);
Writeln;
Writeln;
Write('-Vi tri muon xoa: '); Readln(vitri);
For i:=vitri to spt - 1 Do a[i]:=a[i+1];
spt:=spt - 1;
Writeln;
Writeln(' MANG SAU KHI XOA');
Writeln('- -----------------------------------');
Writeln;
For i:=1 to spt Do Write(a[i]: 6);
Writeln; Writeln;
Writeln(' Bam phim de ket thuc ');
Readln
End.

Viết chương trình nhập mảng gồm n (n<=100)phần tử rồi xóa đi những phần tử trùng nhau trong mảng và in ra màn hình phần tử sau khi đã bỏ bớt.

 Program Bo_so_trung;
Uses crt;
Const Max=100;
Var A: Array[1..Max] Of Integer;
i,j,k,n: Integer;
Begin
Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');
Writeln('-----------------------------------------------');
Writeln;
Write('-Nhap so phan tu mang: '); Readln(n);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('-Phan tu A[',i,']= ');
Readln(a[i]);
End;
i:=2;
While i <= N Do
Begin
j:=1;
While a[j]<> a[i]Do
j:=j+1;
If j < i Then
Begin
For k:=i to n-1 Do
a[k]:=a[k+1];
n:=n-1;
End
Else
i:=i+1;
End;
Writeln;
Write('-Mang con lai: ');
For i:=1 to n Do Write(a[i]: 8);
Writeln;
Writeln(' Bam phim de ket thuc ');
Readln
End.
4.3 6 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
30 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Quý
Quý
3 years ago

Thầy có thể gợi ý cho em muốn xóa phần tử đầu tiên hoặc cuối cung cũng như thêm phần tử vào đầu hoặc cuối danh sách dc không ạ?

Quý
Quý
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

Em cảm ơn ạ

Quý
Quý
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

Thầy ơi cái code chèn nó bị lỗi ra số 0 phía sau

Nguyễn Sỹ Tú
Nguyễn Sỹ Tú
3 years ago

A[i]: 6 là gì v Thầy ở dòng 19 ấy ạ

Nguyễn Sỹ Tú
Nguyễn Sỹ Tú
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

em cảm ơn ạ

Nguyễn Sỹ Tú
Nguyễn Sỹ Tú
Reply to  Nguyễn Sỹ Tú
3 years ago

Thầy onl đến mấy giờ v ạ?

Tân
Tân
3 years ago

em thắc mắc a[i]:=a[i+1] là khi xóa, a[i]:=a[i-1] là khi thêm. Em thắc mắc tại sao phải như vậy ạ.

Tân
Tân
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

em cảm ơn ạ, đã hiểu r ạ!

nhk
nhk
3 years ago

Thưa thầy, câu lệnh dòng 20,21 vẫn chưa hiểu lắm thầy ạ, trong phần xóa phần tử ấy thây, thầy có thể giảng giúp em không ạ

nhk
nhk
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

xin lỗi thầy cho em hỏi khai báo mảng trực tiếp và gián tiếp có gì khác ạ, và ứng dụng thế nào để lập trình hiệu quả và tối ưu nhất ạ

nhk
nhk
Reply to  Đình Trọng
3 years ago

cảm ơn thầy ạ

sơn tùng
sơn tùng
3 years ago

thầy bị thiếu readln của cái chèn số đấy ạ

sơn tùng
sơn tùng
3 years ago

thật đấy ạ

Nothing More Information
Nothing More Information
2 years ago

You are intelligent !

Huỳnh Phương
2 years ago

Tại sao lại có a[k] vậy ạ??

HTPhuong
2 years ago

Tại sao có a[k] v thầy???

tuong vy
tuong vy
2 years ago

th ơi giải giúp e bài này ạ ; viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên gồm n phần tử và một số nguyên k , yêu cầu chèn số tự nhiên k vào vị trí bất kì của dãy số và in dãy mới ra màn hình , vị trí cần chèn là một số tự nhiên nhập từ bàn phím

Đỗ thành Đô
Đỗ thành Đô
1 year ago

Thầy ơi cho e hỏi, muốn chèn thêm hàng hoặc cột vào mảng 2 chiều như thế nào ạ, mảng ma trận m*n

30
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x