Đổi giờ phút giây

0

Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn
hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Code Đổi giờ phút giây

 Program DOI_GIO_PHUT_GIAY;
Uses crt;
Var gio, phut,giay, x: longint;
Begin
Clrscr;
Writeln('DOI SANG GIO PHUT GIAY');
Writeln('--------------------------------------');
Write('Nhap vao so giay: '); readln(x);
gio:=x div 3600; x:=x mod 3600; phut:=x div 60; x:=x mod 60;
Writeln('Ket qua = ', gio,'gio: ', phut, 'phut: ', x, 'giay');
Readln;
End.
4.8 4 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x