Đổi năm dương lịch sang âm lịch

0

Đề bài : Nhập vào năm >100 sau đó cho biết năm ứng với âm lịch.

Giải thuật đổi năm âm lịch sang dương lịch.

Lấy năm dương lịch – 3 sau đó:

   1. chia cho 10 ta được số dư là thiên can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý).
   2. chia cho 12 số dư chính là địa chi. (Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi).
Program doi_nam_duong_lich_sang_am_lich;
uses crt;
Const N=5;
var a,tc,dc:integer;
  i:byte;
Begin
For i:=0 to n do
Begin
 Clrscr;
 write('nhap nam duong lich :');
 readln(a);
 if a>100 then
  begin
   Write('Nam ',a,' doi qua am lich la ');
   tc:=(a-3)mod 10;
   Case tc of
    1: Write('Giap');
    2: Write('At');
    3: Write('Binh');
    4: Write('Dinh');
    5: Write('Mau');
    6: Write('Ky');
    7: Write('Canh');
    8: Write('Tan');
    9: Write('Nham');
    10:Write('Quy');
   End;

   Write(' ');
   Case (a-3) mod 12 of
   1: Write('ti');
   2: Write('suu');
   3: Write('dan');
   4: Write('mao');
   5: Write('thin');
   6: Write('ty');
   7: Write('ngo');
   8: Write('mui');
   9: Write('than');
   10: Write('dau');
   11: Write('tuat');
   12: Write('hoi');
  End;
  end (* if *)
  else
  writeln('phai nhap nam lon hon nam 100');
  readln;
 End; (* for *)
End.
5 2 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x