Biến số và hằng số trong lập trình pascal

2

ngay ở tiêu đề mình cũng có thể hiểu được một phần nào ý nghĩa của biến số và hằng số.
Biến số là giá trị của nó sẽ thay đổi trong quá trình chạy chương trình tùy thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể.
1. Hằng.

1.1. Khái niệm về hằng (constant) : Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

1.2. Cách khai báo hằng :

CONST

            Tên_hằng = giá_trị;

trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng hoặc một biểu thức mà các toán hạng đều là hằng.

Ví dụ 1 :

Const
            max = 150;                            {hằng nguyên}
            L = False;                               {hằng logic}
            A = (5*7)/4;                          {hằng thực}
            ch =’Y’;                                  {hằng ký tự}
            Ho = ’Viet Nam’;                       {hằng chuỗi}

Lưu ý : Pascal có sẵn một số hằng chuẩn cho phép sử dụng mà không phải khai báo như : Pi (có giá trị bằng số p), MaxInt (có giá trị bằng 32767, là số Integer lớn nhất). Chẳng hạn, có thể dùng lệnh sau :

            Writeln(‘Diện tích hình tròn bán kính r = 5 là : ’,pi*5*5:8:3);
Không đặt tên biến hay tên hàm trùng với các hằng số có sẵn trong Pascal.

2. Biến.

2.1. Khái niệm về biến (variable) : Biến là đại lượng có giá trị thay đổi được trong chương trình. Mỗi biến phải thuộc về một kiểu dữ liệu nhất định và phải được khai báo trước. Việc khai báo có tác dụng báo cho máy dành sẵn các ô nhớ thích hợp trong bộ nhớ để sẵn sàng chứa dữ liệu.

2.2. Cách khai báo biến :

VAR            tên_biến : tên_kiểu_dữ_liệu;

Ví dụ 2 :

Var     x, y, z : Real;   {khai báo 3 biến kiểu Real, mỗi biến được cấp 6 bytes bộ nhớ}
            chon : Char;
            thoat : Boolean;
            i, j : Integer;
            ten : String[7];

Chú ý :

  • Biến ten ở ví dụ trên chứa một dãy không quá 7 ký tự. Ta nói biến ten có độ dài 7 byte. Biến String khai báo tối đa là String[255].
  • Một biến String (chuỗi, sâu ký tự) được cấp một số byte bằng độ dài của nó cộng thêm 1. Byte đầu tiên dùng để ghi số ký tự đang được lưu trữ, mỗi byte còn lại chứa một ký tự.
  • Có thể vừa khai báo vừa khởi đầu (gán giá trị) cho các biến theo cách sau :

Const

                     x = 25.0;
                     y : Real = -5.23;
                   Ho_ten : String[25] = ‘Le Hung’;

Chú ý phân biệt x và y : x là hằng thực, y là biến thực. Trong chương trình có thể thay đổi giá trị của y nhưng không thể thay đổi giá trị của x.

3. Các loại biến, phạm vi của biến.

3.1 Biến toàn cục.

3.2 Biến cục bộ.

4. Tham biến và tham trị.

4.1 Tham biến.

4.2 Tham trị.

3.4 8 votes
Article Rating
Share.

About Author

Chuyên đào tạo tin học thiếu nhi, tin học phổ thông, chứng chỉ IC3, MOS, Chứng chỉ tin hoc quốc gia.... ĐT:0972185895

Subscribe
Thông báo
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thọ
Trần Thọ
3 years ago

Bài viết còn nghèo nàn. Mong tác giả đầu tư hơn!

Đình Trọng
Reply to  Trần Thọ
3 years ago

Cảm ơn bạn đã góp ý mình sẽ thông báo lại cho tác giả.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x