Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất

0

Số lớn nhất, nhỏ nhất

Nhập từ bàn phím 4 số sau đó cho biết số lớn nhất và nhỏ nhất.

Program Max_Min;
Uses crt;
Var a,b,c,d:integer;
  max,min:integer;
Begin
clrscr;
  write('nhap so thu nhat :'); readln(a);
  max:=a;  min:=a;
  write('nhap so thu hai :'); readln(b);
  if maxb then min:=b;
  write('nhap so thu ba :');  readln(c);
  if maxc then min:=c;
  write('nhap so thu tu :');  readln(d);
  if maxd then min:=d;
  writeln('So lon nhat la :',max);
  writeln('So nho nhat la :',min);
readln;
End.

Mở rộng

Khi đã biết dùng vòng lặp: Nhập 10 số từ bàn phím viết ra giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Program viet_ra_so_lon_nhat_va_nho_nhat;
Uses crt;
Const n=10;
Var a,max,min,i:integer;
Begin
clrscr;
  for i:=1 to n do
   Begin
     Write('Nhap so thu ',i,' :');
     readln(a);
     If i=1 then
      begin
       max:=a;
       min:=a;
      end;
     if maxa then min:=a;
   End;
   writeln('so lon nhat la :',max,' So nho nhat la:',min);
   readln;
End.
1.6 15 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x