Tổng, hiệu, tích, thương 2 số

0

Tổng, hiệu, tích, thương 2 số.

Đề bài: Nhập vào bàn phím 2 số in ra màn hình kết quả tổng, hiệu, tích, thương của 2 số đó.

Program Tong_hieu_tich_thuong;
Uses crt;
Var a:integer;
  b:integer;
Begin
  clrscr;
  write('nhap so thu 1 :');
  readln(a);
  writeln('ban vua nhap so: ',a);
  write('nhap so thu hai :');
  readln(b);
  writeln('ban vua nhap so thu 2: ',b);
	Writeln(a,'+',b,'=',a+b);
	Writeln(a,'-',b,'=',a-b);
	Writeln(a,'*',b,'=',a*b);
	if b<>0 then {Nếu không kiểm tra thì b=0 chương trình sẽ bị lỗi}
	Writeln(a,'/',b,'=',a/b);
	readln;
End.
2.7 9 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x