Browsing: tổng

Cho số tự nhiên n, hãy lập trình để tính các tổng sau:a. 1 +…