Tính tổng dãy số.

1

Cho số tự nhiên n, hãy lập trình để tính các tổng sau:
a. 1 + 1/22 + 1/32 + … + 1/n2 b. 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Program Caua;
Uses crt;
Var n, i: Word;
S: Real;
BEGIN
Clrscr;
Write (' Nhap n: '); Readln (n);
S:=0;
For i:=1 To n Do
S:=S + 1 / sqr(i);
Writeln ('Tong la S = ', S: 6: 2);
Readln
End.

Nhập n tính tổng 1/1+1/(1*2)+1/(1*2*3)+1/(1*2*3*4)+…+1/(1*2*3*..*n)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program Cau_b;
Uses crt;
Var n, i, j, p: Word;
S: Real;
BEGIN
Clrscr;
Write (' Nhap n: '); Readln(n);
p:=1; s:=0;
For i:=1 To n Do
Begin
p:=p * i; S:=S + 1 / p;
End;
Writeln ('Tong la S = ', S: 6: 2);
Readln
End.

Lập trình tính tổng A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
ở đây n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Program tinhtong;
Uses Crt;
Var i, n: Integer; tong: Real;
BEGIN
Clrscr;
Write (' Cho so tu nhien n: '); Readln (n);
tong:=0; i:=1;
While i <= n Do
Begin
tong:=tong + 1/i; i:=i + 1;
End;
Writeln (' Tong can tim la: ', tong: 8: 2 );
Readln;
End.

Lập trình tính tổng 1+4+7+10+…gồm n số hạng đầu tiên (1<n<10000) với n nhập vào từ bàn phím , in kết quả ra màn hình

Program tinhtong;
 Uses CRT;
 Var n,i,k,tong:integer;
 Begin
  Repeat 
    CLRSCR;
    Write('n=? '); Readln(n);
  Until (1<n)and(n<10000);
  tong:=0;
  k:=1;
  i:=1;
  While i<=n do
   Begin
    tong:=tong+k;
    k:=k+3;
    inc(i);
   end;
  Write('Tong day so la:',tong);
  Readln
 End.

Tính giai thừa

Program GiaiThua;
Uses crt;
Var n, i: Word;
S: Real;
BEGIN
Clrscr;
Write (' Nhap n: '); Readln (n);
S:=1;
For i:=1 To n Do S:=S*i;
Writeln (n,'! = ', S: 6: 2);
Readln
End.
5 1 vote
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Ngọc Hương
Phạm Ngọc Hương
1 year ago

viết chương trình tính tổng 1+4+7+10+…gồm n số hạng đầu tiên (1<n<10000) với n nhập vào từ bàn phím , in kết quả ra màn hình

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x