Tính ngày trong tuần

0

Đọc ngày tháng năm, sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần.

 Program Ngaythang;
Uses crt;
Var Thu, Ngay, Thang: Byte;
Nam: Integer;
BEGIN
Clrscr;
Write (' Doc Ngay: '); Readln ( Ngay );
Write (' Doc Thang: '); Readln ( Thang );
Write (' Doc Nam: '); Readln ( Nam );
Nam:=1900 + ( Nam mod 1900 );
If Thang < 3 Then
Begin
Thang:=Thang + 12; Nam:=Nam - 1;
End;
Thu:=Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3 div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7;
Case Thu Of
0: Writeln (‘ngay ’,ngay,’ thang ',thang,’ nam ’,nam,’ la ngay Chu Nhat ');
1: Writeln ('ngay ’,ngay,’ thang ',thang,’ nam ’,nam,’ la ngay Thu Hai ');
2: Writeln ('ngay ’,ngay,’ thang ',thang,’ nam ’,nam,’ la ngay Thu Ba ');
3: Writeln (‘ngay ’,ngay,’ thang ',thang,’ nam ’,nam,’ la ngay Thu Tu ');
4: Writeln (‘ngay ’,ngay,’ thang ',thang,’ nam ’,nam,’ la ngay Thu Nam ');
5: Writeln ('ngay ’,ngay,’ thang ',thang,’ nam ’,nam,’ la ngay Thu Sau ');
6: Writeln ('ngay ’,ngay,’ thang ',thang,’ nam ’,nam,’ la ngay Thu Bay ');
End;
Readln;
End.
3 2 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x