Tính x lũy thừa y, tính n!

3

Tính x lũy thừa y, tính n!

Program X_LUYTHUA_Y; {Tính x lũy thừa y}
Uses CRT;
Var lt, x,y,z: real;
Begin
 Clrscr;
 Writeln(‘TINH X LUY THUA Y: ’);
 Writeln('----------------------------------');
 Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap y = '); readln(y);
 If x>=0 then
  Begin
   z:=exp(y*ln(x));
   Writeln('x ^ y = ',z: 4: 2);
 End
 Else
   Writeln('Khong tinh duoc do x la so am');
 Readln;
End.

Tính giai thừa n!

Program TINH_N_GIAI_THUA;
Uses CRT;
Var i,n,gt: integer;
Begin
 Clrscr;
 Writeln(' TINH N GIAI THUA: ');
 Writeln('----------------------------------');
 Write('Nhap n ='); readln(n); gt:=1;
 For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, '!= ',gt);
 Readln;
End.
4.2 9 votes
Article Rating
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Subscribe
Thông báo
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thong
Thong
4 years ago

Cách tính x lũy thừa y với x, y có thể là số thực âm thì làm thế nào ạ?

long vo
1 year ago

cho e hỏi làm sao để xử lý vs số lớn ạ

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x