Trắc Nghiệm CNTT Phần 8 Excel 2010

0
chi danh cho thanh vien emyeutinhoc

Welcome to your Trắc Nghiệm CNTT Phần 8

Trong Excel 2010, để sửa 1 công thức mảng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Cho biểu đồ dạng cột. Muốn thay đổi biểu đồ để kết hợp dạng cột và dạng đường, sau khi chọn thành phần cần chuyển sang dạng đường, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?
ho biết lỗi trả về từ biểu thức: VLOOKUP(D2,$A$2:$B$4,5,0) * 15
Cần xóa bỏ mật khẩu của trang tính đã mở, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Thẻ thuộc công cụ Pivot Table Tools trong Excel gồm các thẻ:
Cho biết ý nghĩa của thẻ Margins trong Excel khi vào File – Page Setup?
Cho dãy ô F4 đến F8 lần lượt chứa các giá trị: 15, 6, #N/A, #REF!, 20. Công thức nào sau đây tính tổng giá trị vùng F4:F8 a) Sum(F4:F8)
Chức năng của hàm COUNTIFS trong Excel là:
Chức năng của hàm SUMIFS trong Excel là gì?
Giá trị tại ô F4 chứa điểm trung bình là 8. Công thức tại ô H4:=IF(F4=10,”Xuất sắc”,IF(F4>8,”Giỏi”,IF(F4>6.5,”Khá”,”Trung bình”))). Kết quả trả về tại ô H4 là:
Hàm nào sau đây sẽ trả về giá trị lớn nhất trong một tập hợp kiểu số?
Hàm nào sau đây kiểm tra được lỗi #N/A trong Excel 2010?
Khi đang nhập công thức trong Excel, muốn sử dụng các tên vùng đã có, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)
Muốn chọn các vùng có sử dụng định dạng cóđiều kiện trong trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Muốn xoá các quy luậtđịnh dạng có điều kiện theo nội dung cho 1 vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Phát biểu nào là ĐÚNG cho hàm Match?
Tab Error Alert trong cửa sổ Data Validation của Excel có ý nghĩa gì?
Phát biểu nào sau đây là sai?(Chọn nhiều)
Tab Layout trong Chart Tools của Excel chứa các thông tin nào?
Trong bảng tính Excel 2010, các phép toán lý luận được dùng trong công thức mảng (cho phép chọn nhiều)
Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation dùng để làm gì?
Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Date dùng để làm gì?
Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Decimal dùng để làm gì?
Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – List dùng để làm gì?
Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Text length dùng để làm gì?
Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data – Data Validation – Setting Tabs – Whole number dùng để làm gì?
Trong bảng tính Excel 2010, hàm DATADIF trả về một giá trị là số ngày, số tháng hay số năm giữa 2 khoảng thời gian theo tuỳ chọn. Hãy chọn cú pháp đúng của hàm
Trong bảng tính Excel 2010, khi tìm kiếm thì:
Trong bảng tính Excel 2010, muốn bảo vệ cấu trúc bảng tính không cho đổi tên, di chuyển, chèn, xóa, hiện sheet, không cho thay đổi kích thước và vị trí bảng tính mỗi khi được mở, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:
Trong bảng tính Excel 2010, muốn chuyển đổi dữ liệu trong table thành vùng dữ liệu trên sheet ta phải làm sao?
Trong bảng tính Excel 2010, muốn bảo vệ tập tin khi mở, bạn sử dụng lựa chọn nào sau: (cho phép chọn nhiều)
Trong bảng tính Excel 2010, muốn lấy dữ liệu từ nguồn khác (Import), dữ liệu thuộc cấu trúc của Access (*.accdb) bạn chọn?
Trong bảng tính Excel 2010, muốn sử dụng các hàm được viết trong file *.xla thì ta phải
Trong bảng tính Excel 2010, muốn xuất file thành file *.PDF bạn phải
Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 có sẵn giá trị “Excel 2010”, ô B2 có giá trị 2016. Tại ô C2 nhập công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả là:
Trong bảng tính Excel 2010, ý nghĩa của việc chọn Insert – Table?
Trong bảng tính Excel, lệnh thống kê nào dùng để kết hợp dữ liệu từ nhiều vùng có cùng cấu trúc?
Trong bảng tính Excel 2010, để bảo vệ một sheet, bạn sử dụng lựa chọn nào sau:
Trong bảng tính Excel, để xác định vùng dữ liệu muốn in, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Chart Tools của Excel, lệnh Format Selection từ thẻ Layout có ý nghĩa gì?
Trong Chart Tools của Excel, lệnh Select Data thuộc thẻ Design có ý nghĩa gì?
Trong công thức Excel 2010, muốn sử dụng các tên vùng đã đặt trước đó, bạn nhấn phím nào?
Trong Excel 2010, biểu hiện ### trong cột F thể hiện:
Trong Excel 2010, giả sử ôA1 có giá trị 7.263 vàôA2 có giá trị 5.326. Công thức =ROUND(A1,2)-INT(A2) cho kết quả:
Trong Excel 2010, hàm Rank(Number,Ref) cho giá trị là:
Trong Excel 2010, khái niệm nào về danh sách động là đúng?
Trong Excel 2010, muốn đặt tên cho một vùng, sau khi chọn vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
rong Excel 2010, muốn áp định dạng có điều kiện cho một vùng, ta chọn:
Trong Excel 2010, muốn chọn tất cả các ô có chứa công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, muốn thiết lập Font mặc định khi tạo mới 1 Workbook, bạn chọn lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, muốn luôn tạo ra bản sao lưu dự phòng khi lưu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, muốn thiết lập khống chế dữ liệu nhập cho một vùng, ta chọn:
Trong Excel 2010, muốn xóa định dạng của 1 ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, muốn đặt mật khẩu bảo vệ cấu trúc bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, Ô A6 chứa chuỗi “6789X”. Lập công thức =VALUE(A6) sẽ cho kết quả:
Trong Word 2010, để chèn thành phần đầu trang, cuối trang, bạn sử dụng chức năng nào trên Ribbon?
Trong Excel 2010, khi cần tô chữ màu đỏ cho các ô có giá trị từ 50 đến 80 trong vùng A3:H120, bản sử dụng hàm chọn nào?
Trong bảng tính Excel 2010, các hàm COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS dùng để
Trong Excel 2010, lựa chọn dán đặc biệt (paste special) theo bạn có công dụng:
Trong Excel 2010, muốn đặt mật khẩu bảo vệ khi mở trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để ghép 2 chuỗi, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, ôA3 có giá trị 15. Công thức =MOD(A3/2) sẽ cho ra kết quả nào?
Trong Excel 2010, để chấp nhận các thay đổi trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào trong nhóm Changes?
Trong Excel 2010, để bật/tắt chế độ gợi ý cú pháp hàm, bạn sử dụng lựa chọn nào từ Excel Options?
Trong Excel 2010, để loại bỏ các giá trị trung nhau trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để lưu bảng tính như một mẫu không chứa Macro, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để mặc định chỉ hiển thị công thức (thay vì hiện kết quả tính được) bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để xoá hoàn toàn phần chú thích trong biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để thay đổi tỉ lệ trên các trục của biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để định dạng kiểu tiền tệ cho một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, đểđịnh dạng dữ liệu tại cột C là kiểu số có một chữ số thập phân, sau khi chọn cột dữ liệu - chọn Home - nhóm Cells - Format, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để thiết lập chế độ lưu tự động phòng khi có sự cố xảy ra, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel để chọn lại vùng dữ liệu cho biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để thực hiện việc thay đổi tên cho các vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để thiết lập font size mặc định, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Trong Excel 2010, để thực hiện việc che dấu (hide), bỏ che dấu các công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để thực hiện việc sử dụng mảng trong hàm, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, cho biết cách cài mật khẩu bảo cho workbook?
Trong Excel để xác định cú pháp đúng của hàm INDEX, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, cho biết cách lưu bảng tính như một mẫu?
Trong Excel, cho biết cách tạo bảng tính dựa trên mẫu đang có?
Trong Excel, giả sử ô A4 chứa kết quả một công thức, để sao chép kết quả (chỉ lấy giá trị) trên vào ô A8, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, giả sử vùng giá trị từ B4 đến B20 chứa cột Họ và tên sinh viên. Với yêu cầu bài toán "Cho biết số sinh viên có trong danh sách", theo bạn, công thức nào là công thức đúng?
Trong Excel, hàm COUNTIFS được dùng để?
Trong Excel, hàm SUMIFS có thể được dùng để?
Trong Excel, hàm gì được dùng để tính tổng các giá trị trong một vùng nào đó khi các giá trị trong vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện cho trước?
Trong Excel, để bảo vệ trang tính bằng mật khẩu, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?
Trong Excel, khi cần thống kê tính tổng trên vùng thỏa nhiều điều kiện, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để bật tắt chế độ gợi ý tên hàm khi gõ công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?
Trong Excel, khi cần thống kê đếm thỏa đồng thời nhiều điều kiện, bạn sử dụng lựa chọn nào
Trong Excel, lựa chọn nào sau đây không dùng để thống kê dữ liệu?
Trong Excel, lệnh thống kê nào để tính giá trị cho một vùng có cùng công thức?
Trong Excel, để bật/tắt chế độ gợi ý hàm khi gõ trong công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào từ Excel Options?
Trong Excel, muốn chèn dữ liệu từ một file Excel khác vào, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, muốn chèn thêm ghi chú cho một ô, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?
Trong Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, muốn tính toán lại toàn bộ các công thức trong 1 Sheet, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)
Trong Excel, muốn xóa các quy luật định dạng có điều kiện theo nội dung cho một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, muốn đặt tên cho một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để chọn một hàm thuộc nhóm hàm Dò Tìm và Tham Chiếu (Lookup & Reference), bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, muốn đưa dữ liệu từ tâp tin có kiểu .TXT vào bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để copy giá trị của ô A2 cho vùng A3:A5, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để khống chế dữ liệu nhập vào cột Điểm (D3:D20) chỉ cho phép nhập giá trị số thập phân từ 0 đến 10, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để làm ẩn một sheet sau đó có thể cho hiện lại bằng lệnh Unhide, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)
Trong Excel, để làm ẩn thuộc tính đường lưới ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để qui định dữ liệu nhập phải là số nguyên, sau khi chọn cột dữ liệu, chọn Data Validation, từ danh sách Allow, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để quy định số sheet mặc định khi tạo một workbook mới, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để lặp lại dòng tiêu đề khi sang trang in, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc, sau khi chọn vùng dữ liệu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, sau khi chọn vùng chứa dữ liệu để chèn biểu đồ ta làm như thế nào?
Trong Excel 2010, để tìm các vùng có khống chế dữ liệu nhập vào, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel 2010, để thêm trục thứ 2 vào biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel để tạo thống kê dùng PivotTable, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, cho biết cách cài mật khẩu bảo cho workbook?
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi gì?
Trong Excel, để qui định dữ liệu nhập của một cột là kiểu ngày có giá trị trong tháng 10, năm 2016, ngày sau phải lớn hơn ngày trước, bạn dùng lựa chọn nào sau đây để thiết lập điều kiện.
Trong Excel, để làm ẩn một số cột của trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)
Trong Excel, để tạo công thức mảng cho một cột, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để tạo biểu đồ cho phép hiển thị số liệu dạng phần trăm, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây?
Trong Excel, để sửa ghi chú trong một ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để tạo công thức mảng cho một cột, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để thêm trục dọc thứ 2 bên phải vào biểu đồ dạng line, sau khi chọn đường line trên biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để tạo một liên kết từ ô A40 đến một trang web, bạn sử dụng lựa chọn nào trong hộp Insert Hyperlink?
Trong Excel, để trích dữ liệu thỏa điều kiện qua một vùng mới, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để từ chối các thay đổi trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để xóa bỏ tất cả các lệnh Subtotal trong vùng số liệu được thống kê bằng Subtotal, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để xóa một bảng PivotTable, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để xóa đồng thời nội dung, định dạng, ghi chú, liên kết trong bảng tính, sau khi chọn toàn bộ bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong Excel, để định dạng có điều kiện cho một vùng, câu nào sau đây đúng?
Trong Excel, để đặt tên một vùng chọn, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Trong hàm dò tìm VLOOKUP, tham số cuối cùng nếu bỏ qua thì mặc định tham số đó có giá trị là gì?
Trong trang tính Excel, muốn hiển thị các vùng có dùng định dạng có điều kiện, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Để cập nhật lại dữ liệu cho một bảng PivotTable, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Để chia tách một cửa số Excel 2010 theo chiều đứng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Để làm ẩn dòng trong bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)
Để Excel chỉ tính toán lại công thức khi lưu file hoặc khi chọn Calculate Now (nhấn F9), bạn sử dụng lựa chọn nào? (cho phép chọn nhiều)
Để làm ẩn một số cột của trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)
Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)
Để lưu biểu đồ như một mẫu, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Chart Tools của Excel 2010?
Để sửa định dạng có điều kiện theo nội dung ô, trên thanh Robbin sau khi chọn Conditional Formatting, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Để thay đổi nguồn dữ liệu của bảng trụ xoay (PivotTable), bạn sử dụng lựa chọn nào?
Để thay đổi tỉ lệ trên các trục của biểu đồ, sau khi chọn thành phần cần thay đổi và mở cửa sổ Format Axis, ta chọn nhóm
Để xóa 1 bảng trụ xoay (PivotTable), bạn sử dụng lựa chọn nào?
Để tìm các vùng có sử dụng công thức, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)
Để xoá bỏ các nhận xét (comment) trong một vùng của trang tính, bản sử dụng lựa chọn nào?
Để xóa hoàn toàn phần chú thích trong biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào (Chọn nhiều lựa chọn)?
Để xóa tất cả ghi chú trong Excel, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Để xoá tên một vùng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Định dạng dữ liệu cho vùng cho vùng từ B4 đến B11 chỉ được nhập số thập phân, có giá trị trong khoảng từ 1 đến 100. Vào menu data\Data Validation ta chọn giá trị gì trong mục Allow của thẻ Settings?
Trong Excel, để đưa dữ liệu từ Access vào trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Share.

About Author

٩(●̮̮̃•̃)۶ Không có lẽ yêu trên đời quá khó ٩(͡๏̯͡๏)۶ Mà thôi yêu cũng chẳng dễ chút nào! ٩(×̯×)۶

Leave A Reply